Đóng

Tin tức&Sự kiện

GIẤY UQ DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019!

17/04/2019 Tin tức&Sự kiện

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    Ngày……tháng……năm 2019                                                                                                                

 

GIẤY UỶ QUYỀN

DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN STONE BASE VIỆT NAM

Kính gửi:     Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Stone Base Việt Nam

  1. NGƯỜI UỶ QUYỀN

Tên tôi là:…….………………………….…….…  Ngày sinh:………./.…../……………..………..

Số CMND/CCCD:………………… Cấp ngày…../…../………Nơi cấp…………..…..………….

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Stone Base Việt Nam

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….……..………….…………………..

Số cổ phần sở hữu:…………..….cổ phần

Nay tôi ủy quyền cho:

  1. NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Họ và tên:…….…………………………….……  Ngày sinh:……./..…../……………….………..

Số CMND/CCCD:…………………… Cấp ngày……/……/………Nơi cấp…….……….…………

Địa chỉ thường trú:…………………….………………………………………….…………………

 

Với sự uỷ quyền này, ông/bà ………………………………………  được thay mặt tôi đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Stone Base Việt Nam vào ngày 18/04/2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

  • Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi rõ thông tin về người được uỷ quyền;
  • Đề nghị quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND; trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền theo mẫu của công ty;

 

 

Tin tức&Sự kiện  Liên quan

Để thuận tiện, Quý khách có thể thảo luận qua các công cụ chat sau đây