Đóng

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019!

12/04/2019 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, Tin tức&Sự kiện

CÔNG TY CỔ PHẦNSTONE BASE VIỆT NAM———-o0o———

Số: 22/2019/GM-HĐQT/SB

V/v: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o———

 

Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ông (Bà) :……………………………………………….- Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Stone Base Việt Nam trân trọng kính mời Ông (Bà) là cổ đông của Công ty về dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

 1. THỜI GIAN: 9h00 đến 12h00 ngày 26 tháng 4 năm 2019
 2. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Văn phòng Công ty tại Hà Nội : P405, nhà đa năng Hoa Anh Đào, ngõ 33 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại: 0903479966 -0913541929.
 3. NỘI DUNG:
 • Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 • Thông qua báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến Kế hoạch SXKD 5 năm tiếp theo;
 • Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 • Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 • Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2019;
 • Xin ý kiến Đại hội về việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
 1. THÀNH PHẦN: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Stone Base Việt Nam theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 30/3/2019.
 2. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

– Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (Mẫu Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty).

– Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận vào Giấy mời và gửi lại trực tiếp (hoặc qua bưu điện, qua email) cùng với Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) trước 12h00 ngày 23/4/2019, về địa chỉ :

Công ty Cổ phần Stone Base Việt Nam

P405, nhà đa năng Hoa Anh Đào, ngõ 33 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội,

Điện thoại : 0903479966, 0904149149          Email: cucht@stonebase.vn

Nội dung tài liệu, báo cáo và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được công bố trên Website: https://www.stonebase.vn/ của Công ty.

Trân trọng !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH        

 

 

*Phần xác nhận của Quý Cổ đông:                                                 MAI HỒNG DƯƠNG

 Tham dự ĐH              Không tham dự ĐH            Ủy quyền tham dự ĐH

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  Liên quan

Để thuận tiện, Quý khách có thể thảo luận qua các công cụ chat sau đây